Reguleringsendring Torvikbukt sentrum

Reguleringsendring Torvikbukt sentrum

Gjemnes kommune

Melding om oppstart av reguleringsendring for del av gnr 4 bnr 209,  gnr 4 bnr 186, gnr 4 bnr 57 m.fl. i Gjemnes kommune, reguleringsendring Torvikbukt sentrum.

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12 – 3 og 12 – 8 vil Angvik Prosjektering AS på vegne av forslagstiller Gjemnes kommune med dette melde oppstart av reguleringsendring for del av gnr 4 bnr 209, gnr 4 bnr 186, gnr 4 bnr 57 m. fl. i Gjemnes kommune.

Formålet med reguleringsendringen er å legge til rette for flermannsboliger med tilhørende anlegg innenfor planområdet. Kombinert formål bolig/forretning vurderes. I tillegg skal det reguleres g/s- veg og/eller fortau langs fylkesveg 666. Planområdet er ca. 13 daa og er vist på vedlagte kart i målestokk 1:2000.

Planområdet er i gjeldende reguleringsplan for Gjemnes kommune Torvikbukt sentrum regulert til forretning, kontor mm. Gjemnes kommune har derfor ikke stilt krav om utarbeidelse av planprogram eller konsekvensutredning. Oppstartsmøte ble avholdt 07.11.2016 på kommunehuset i Gjemnes kommune.

Det meldes oppstart i Romsdals budstikke, Tidens Krav og elektronisk på Angvik Prosjektering AS og Gjemnes kommune sine nettsider; www.angvik-prosjektering.no og www.gjemnes.kommune.no. Oppstartsmelding sendes grunneiere, naboer, offentlige instanser og andre berørte parter.

Vi ber om at innspill til planarbeidet, med frist satt til 2. januar 2017, sendes Angvik Prosjektering AS, Angvik Næringspark, 6636 Angvik, eller på epost: post@angvik-prosjektering.no. Kopi sendes Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra, eller epost; post@gjemnes.kommune.no. FRIST UTGÅTT