Detaljregulering Oppigardshaugen

Detaljregulering Oppigardshaugen

Gjemnes kommune

Melding om oppstart av privat detaljregulering for Oppigardshaugen boligfelt i Gjemnes kommune.

Angvik Prosjektering AS gir med dette melding om at følgende reguleringsarbeid startes opp i Gjemnes kommune i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8: Detaljregulering for Oppigardshaugen.

Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med hovedsakelig eneboliger samt 2-4 tomter for 4- og 2- mannsboliger.

Planområdet er vist på vedlagte kart.

I forslag til ny kommuneplan for Gjemnes kommune som har vært ute til 1. gangs offentlig ettersyn, er planområdet avsatt til framtidig boligområde. Det er kjørt egen KU i kommuneplanprosessen for området og det er ikke kommet merknader i forhold til planlagt arealbruk i forbindelse med høringsperioden. Gjemnes kommune stiller derfor ikke krav om konsekvensutredning og planprogram. Planområdet ligger sentralt til sør for eksisterende byggefelt, ca. 300-400 meter fra barnehage/barneskole og ca. 500-600 meter fra butikk. Planområdet er ca. 30 daa.

Det meldes oppstart i Romsdals budstikke, samt elektronisk på Angvik Prosjektering AS sin nettside; www.angvik-prosjektering.no og på Gjemnes kommune sin nettside www.gjemnes.kommune.no. Oppstartsmelding sendes grunneiere, naboer, offentlige instanser og andre berørte parter.

Merknadsfrist utgått.