Detaljregulering Sjøbakkan Veranda

Detaljregulering Sjøbakkan Veranda

Gjemnes kommune

Melding om oppstart av privat detaljregulering for Sjøbakkan Veranda i Gjemnes kommune.

Angvik Prosjektering AS gir med dette melding om at følgende reguleringsarbeid startes opp i Gjemnes kommune i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8:

Sjøbakkan Veranda: Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for et leilighetsbygg med 8 boenheter med garasjeanlegg. Planområdet ligger sentralt til rett nord for Angvik Gamle Handelssted. Ca. 400 meter fra barnehage/barneskole og ca. 600 meter fra butikk. Påkoblingspunkt for vann og avløp ligger i nærheten av planområdet. Planområdet er ca.8 daa.

I forslag til ny kommuneplan for Gjemnes kommune som har vært ute til 1. gangs offentlig ettersyn, er planområdet avsatt til framtidig boligområde. Det er kjørt egen KU i kommuneplanprosessen for området og det er ikke kommet merknader i forhold til planlagt arealbruk i forbindelse med høringsperioden. Gjemnes kommune stiller derfor ikke krav om konsekvensutredning og planprogram.

Det meldes oppstart i Romsdals budstikke, samt elektronisk på Angvik Prosjektering AS sin nettside; www.angvik-prosjektering.no og på Gjemnes kommune sin nettside www.gjemnes.kommune.no. Oppstartsmelding sendes grunneiere, naboer, offentlige instanser og andre berørte parter.

Vi ber om at innspill til planarbeidet, med frist satt til 28.03 2019, sendes Angvik Prosjektering AS, Fabrikkvegen 20, 6636 Angvik, eller på epost: post@angvik-prosjektering.no

Kopi sendes:

Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra eller på epost: post@gjemnes.kommune.no

MERKNADSFRIST UTGÅTT.

Dokumenter du kan laste ned