Detaljregulering Høstmarka- Elnesvågen

Planoppstart Høstmarka, Elnesvågen- Hustadvika kommune.

Angvik Prosjektering AS gir med dette melding om at følgende reguleringsarbeid startes opp i Hustadvika kommune i samsvar med plan- og bygningsloven §12-3 og §12-8: Detaljregulering for Høstmarka- Elnesvågen, planid 1579202115

Formålet med planarbeidet er å regulere helt eller delvis gnr/bnr, 46/6, 46/8, 47/2, 47/12, 46/248, 47/306 og 47/307 i Hustadvika kommune til boligbebyggelse med tilhørende arealformål. Det planlegges eneboliger og konsentrert bebyggelse i form av 2- 6 mannsboliger, samt kjedehus/rekkehus. Maksimalt 3 etasjer.

Planområdet er ca 45 daa.

Området består for det meste av landbruksareal og eksisterende bebyggelse. Gårdsbruket er ikke lenger i drift og landbruksarealet leies for tiden bort til annet gårdsbruk. Arealet er avsatt til framtidig boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel. Det finnes ikke eksisterende reguleringsplan for arealet som nå planlegges detaljregulert. Hustadvika kommune krever ikke utarbeidelse av planprogram og konsekvensutredning ettersom planlagt arealformål er i tråd med kommuneplanens arealdel.

Planforslaget utarbeides som detaljregulering i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-3.

Forslagstiller er Solid Dale Malo, kontaktperson Geir Inge Havnes, tlf 92808099, epost; geir@soliddm.no

Plankonsulent er Angvik Prosjektering AS, kontaktperson Espen Kjærnli, tlf 95151559, epost; espen@angvik-prosjektering.no.

Oppstartsmeldingen med tilhørende dokument kan også sees på www.angvik-prosjektering.no og på www.hustadvika.kommune.no.

Merknader og innspill sendes til:

Angvik Prosjektering AS, Fabrikkvegen 20, 6636 Angvik. Eller på epost; post@angvik-prosjektering.no.

Kopi sendes til Hustadvika kommune, Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen. Eller på epost: postmottak@hustadvika.kommune.no

Merknadsfrist 08.04.2022

Mottatte merknader til varsel om oppstart vil bli vurdert og kommentert når planforslaget legges frem til behandling. Ved offentlig ettersyn vil det igjen være mulig å sende inn merknader i saken.

Del gjerne
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin